Program Master

Program w zakresie Akupunktury i Ziołolecznictwa, zakończony uzyskaniem dyplomu w Chinach. Jest on zgodny z wymogami Qi Lu Nei Ke Shi Bing Liu Pai Chuan Cheng Gong Zuo Shi (Chińska Szkoła Dziedzictwa Narodowego TCM Qi Lu Różnorodnych Chorób), europejskiego oddziału (IMTCM) oraz organizacji wspierających edukację w zakresie TCM.

Program Master nie jest bezpośrednio związany z umową z Shandong University of Tradictional Chinese Medicine

O szkole Qi Lu 

• W 2013 roku w Chinach ustanowiono 64 szkoły dziedziczonych linii przekazu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Jedną z nich o numerze LP0115033 jest „Szkoła Qi Lu chorób o złożonej etiologii” 
• Oficjalne ustanowienie szkoły nastąpiło 20 kwietnia 2014 roku w Ji Nan w Chinach, a jej pełna nazwa brzmi ‘Qi Lu Shi Bing Liu Pai Chuan Cheng Gong Zuo Shi’. Jako wiodącego profesora szkoły wybrano profesora Wang Xinlu. 

Szkoły w dziedziczonych liniach przekazu mają inną charakterystykę niż akademickie szkoły TCM. Kluczowym aspektem jest tutaj podążanie za misją danej szkoły oraz podążanie za mistrzami tej szkoły. Bardzo ważna jest tu relacja „mistrz-uczeń”. 

Główne założenia Szkoły Qi Lu: 

• Respektować i przyjmować w spadku dzieła klasyczne TCM 
• Uznawać, że TCM i Dao mają to samo źródło pochodzenia 
• Integrować Konfucjanizm z TCM 
• Kłaść szczególny nacisk na balansowanie i harmonizowanie pacjentów 
• Rozwijać umiejętności badania pulsu 
• Kontemplować wszystkie receptury TCM 
• Stosować zarówno leczenie wewnętrzne jak i zewnętrzne 
• Stosować akupunkturę i medycynę ziołową 
• Stawiać czoła współczesnym chorobom o złożonej etiologii 
• Podążać za rozwojem rodzaju ludzkiego i chronić życie. 

Europejski oddział Qi Lu 

Ustanowienie europejskiego oddziału nastąpiło 24 lipca 2014 roku w Ji Nan w Chinach. Dr Li Jie został oficjalnie mianowany dyrektorem europejskiego oddziału szkoły „Qi Lu Nei Ke Shi Bing Liu Pai Chuan Cheng Gong Zuo Shi” “Szkoła Qi Lu, chorób o złożonej etiologii w dziedziczonej linii przekazu TCM” 

O Profesorze Wang Xinlu 

• Profesor Wang Xinlu (王新陆) urodził się w październiku 1949 roku w prowincji Hunan w Chinach. 
• Jest uznanym w Chinach uczonym i mistrzem Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. 
• Początkowo kształcił się pod kierunkiem Profesora Xu Guoqian (słynnego mistrza TCM). 
• Obecnie jest profesorem Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i opiekunem studentów studiów doktoranckich TCM. 
• Przez 15 lat pełnił funkcję Rektora Uniwersytetu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w Shandong, a obecnie jest jego honorowym Rektorem. 
• Jest wiceprzewodniczącym Narodowego Chińskiego Stowarzyszenia TCM. 
• Jest członkiem stałego komitetu Państwowego Kongresu Chińskiego i wiceprzewodniczącym Komitetu Kongresu Shandong i jest odpowiedzialny za sprawy medyczne. 
• Jest także czołowym profesorem „Szkoły Qi Lu Chorób o Złożonej Etiologii” Narodowej Akademii Chińskiej Dziedziczonych Szkół Przekazu TCM 
• W związku z tą funkcja jest uprawniony do nadawania oficjalnego członkostwa w powyższej szkole przekazu TCM.

15.09.2017 Szkoła TOMO oficjalnie została rozpoznana jako Europejski Oddział Narodowej Chińskiej Dziedziczonej Lini Przekazu Tradycyjnej medycyny Chińskiej szkoły Qi Lu chorób o złożonej etiologii.
Nasi Nauczyciele otrzymali certfyfikat Master szkoły Qi Lu, ogromne wyróżnienie!

Opis Programu Master

1.Program ten jest profesjonalnym, akademickim systemem szkolenia terapeuetów TCM i jest uznawany przez „Chińską Szkołę Dziedzictwa Narodowego TCM Qi Lu Różnorodnych Chorób” jak również przez organizacje współpracujące.

2.Program został zorganizowany w oparciu o możliwość wolnego wyboru poszczególnych modułów przez studentów i ich „kolekcjonowanie”.

3. Osoba aplikująca do członkostwa „Dziedzicznego Towarzystwa Qi Lu” jest zobowiązana do ukończenia co najmniej dwóch spośród czterech modułów studiów.

4. Osoba która posiada wykształcenie w zakresie podstaw teoretycznych TCM i może przedstawić na to stosowne zaświadczenia, może bezpośrednio uczestniczyć w modułach I i II (Akupunktura Klasyczna) lub w modułach III i IV (Ziołolecznictwo klasyczne).

Do Programu Master mogą przystąpić osoby, które ukończyły Podstawy Medycyny Chińskiej i specjalizację w ramach szkoły TOMO, a także osoby, które zdobyły wiedzę z zakresu podstaw TCM i jednej ze specjalizacji w innych szkołach (min. wymiar godzin to 330).

5. Wstęp na wszystkie moduły jest otwarty dla studentów i praktyków TCM jako studiowanie celem pogłębiania wiedzy i rozwoju zainteresowań. Każdy, kto ukończy dany moduł, otrzyma „certyfikat ukończenia modułu”.

 

Obecnie w TOMO odbywają się nastepujące kursy z zakresu modułu I oraz III:

Klasyczna Medycyna Chińska - Akupunktura 
I. Huang Di Nei Jing
II. Nan Jing + Nei Jing
- 5 sesji
Klasyczna Medycyna Chińska - Ziołolecznictwo 

I. Shang Han Lun
- 6 sesji

Kolejne kursy z zakresu modułu II oraz IV:
I. 
Klasyczna Medycyna Chińska Jīn Guì Yào Lǜe („Podstawowe receptury ze złotego kufra wraz z omówieniem”) sesja 1/6
II. Moduł akupunktury klasycznej - informacje wkrótce

 

Schemat nauki

Kontakt w sprawie Programu Master

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami: